Dynamický svět - Dynamis s.r.o.

Zavřít

Domů » vše o nákupu» Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. PREAMBULE
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě
www.dynamickysvet.cz,
který je provozován firmou DYNAMIS, s.r.o. IČ: 281 86 800, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha – Žižkov, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179446 (dále jen “Prodávající“),
a jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží uzavřené prostřednictvím webového rozhraní, e-mailové adresy, poštovní adresy či telefonických kontaktů uvedených v internetovém obchodě.

Kupující je srozuměn s tím, že značením zaškrtávacího políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ obsaženém ve formuláři OBJEDNÁVKA, v plném rozsahu a bez výhrad a po jejich řádném prostudování akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky, což prodávající bere na vědomí, a že tyto Všeobecné obchodní podmínky se tak stávají součástí smlouvy o koupi zboží mezi smluvními stranami.

2. DEFINICE
Prodávající
Prodávajícím je společnost DYNAMIS, s.r.o. IČ: 281 86 800, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha – Žižkov, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179446.
PROVOZOVNA: Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí

Kupující

Kupujícím je spotřebitel, podnikatel, státní organizace či jiná osoba.

Spotřebitelem
je každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.


Státní organizací se pro účely těchto VOP rozumí stát, kraj či obec a jejich organizační složky, příspěvkové a jiné organizace či právnické osoby, včetně škol a školských zařízení, veřejné vysoké školy, veřejné instituce.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to zejména:
-osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti)
-osoba, která podniká na základě živnostenské oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)
-osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.)
-osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Pro jiné osoby, které nelze zařadit do kategorie spotřebitele, státní organizace či podnikatele, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele, nebude-li výslovně stanoveno jinak.
Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v případě spotřebitele též zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním všech údajů vyplněných v objednávce či sdělených prodávajícímu na základě objednávky a uzavřené smlouvy, zejména svého jména, příjmení, adresy bydliště či sídla či doručovací adresy, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího, včetně tvorby databáze zákazníka a nabízení zboží a služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem či v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně také souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Prodávající tímto informuje Kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, že Kupující jako subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího. Kupující má právo požádat Prodávajícího o informace o zpracování svých osobních údajů. Prodávající poskytne informaci bez zbytečného odkladu po podání žádosti. Za poskytnutí informací je Prodávající oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího jako subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, může požádat Prodávajícího či zpracovatele o vysvětlení či odstranění vzniklého stavu, zejména provedením opravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Prodávající nebo zprostředkovatel neprodleně odstraní závadný stav. Kupující se může obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Žádost o opravu osobních údajů může Kupující zaslat na emailovou adresu nebo na poštovní adresu Prodávajícího.
Kupující je povinen uvádět v objednávce a komunikaci s Prodávajícím pouze přesné a pravdivé osobní údaje.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky nebo písemně (poštou, e-mailem, …).
V případě využití elektronického objednávkového systému e-shopu Kupující vloží objednávané zboží do elektronického nákupního košíku a vyplní formulář objednávky. Formulář objednávky obsahuje informace o zboží, jeho ceně, nákladech spojených s dodáním zboží, způsobu úhrady a způsobu doručení zboží. Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Prezentace zboží na internetových stránkách Prodávajícího je pouze informativního charakteru a nezakládá závaznou nabídku Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy ohledně zboží a povinnost Prodávajícího kupní smlouvu ohledně zboží uzavřít.
Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je až objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu objednávkovým systémem e-shopu či zasláním e-mailu nebo telefonická či písemná objednávka. Doručení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu informativním emailem na jeho emailovou adresu. , Kupní smlouva vzniká až přijetím (akceptací) objednávky Prodávajícím zaslaným elektronickou cestou na e-mailovou adresu Kupujícího. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, popřípadě tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.
5. CENA A PLATBA
Nabídka zboží včetně jeho cen je uvedená na webových stránkách www.dynamickysvet.cz. Vyhrazujeme si právo na veškeré změny uvedené na těchto webových stránkách. O změnách bude kupující informován.
Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „ Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Úhrada kupní ceny a nákladů na dopravu:
Spotřebitel
-platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího
-platba na dobírku v hotovosti
-osobně při převzetí zboží
Podnikatel
-platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího
-platba na dobírku v hotovosti
-osobně při převzetí zboží
Státní organizace
-platba na fakturu se splatností 14 dní
-platba na dobírku v hotovosti
-platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího
-osobně při převzetí zboží

6. DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.
Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně 3 měsíce.
Předpokládaný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka.
Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží, není-li uvedeno u produktu. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku nebo u státních organizací na fakturu, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 4 těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady, než je uvedeno výše, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Zboží je odesíláno přepravními službami nabízenými v e-shopu, se kterými má Prodávající sepsánu platnou smlouvu. Vzhledem k velikosti zásilek není vždy možnost výběru přepravní služby a konkrétního přepravce určuje Prodávající. O změně vybraného přepravce v e-shopu j e Kupující informován mailem.
Příjemce je povinen zkontrolovat neporušenost zásilky, a pokud je zjištěna jakákoliv závada (poškození zboží), neprodleně sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží přepravou. Za kvalitu přepravy zboží odpovídá dopravce.
V případě, že je zboží nutno doručovat z důvodu na straně kupujícího opakovaně či jiným způsobem, než který byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či doručováním zboží jiným způsobem.

7. UKONČENÍ SMLOUVY
Kromě zákonných důvodů má prodávající právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

A. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, resp. v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení je zachována, odešle-li spotřebitel Prodávajícímu oznámení o odstoupení v jejím průběhu. Pro odstoupení lze využít formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení lze zaslat též písemně na adresu DYNAMIS, s.r.o., Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí či elektronicky na e-mailovou adresu info@dynamickysvet.cz
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, který použil Kupující pro zaplacení, neurčí-li kupující jinak. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Pokud bude zboží zasláno Prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží Spotřebitel vrátí Prodávajícímu na adresu DYNAMIS, s.r.o., Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese výlučně kupující, a to i v případě, kdy zboží nelze vrátit pro jeho povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by měl spotřebitel zaslat nepoškozené, nepoužité a nejlépe v původním obalu. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu snížené hodnoty zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

B. Podnikatel a státní organizace jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy pouze po dohodě s Prodávajícím. Výrobek však musí být nepoškozen.
Pokud bude zboží zasláno Prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující. Zboží Kupující vrátí Prodávajícímu na adresu DYNAMIS, s.r.o., Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží nejpozději do 30 dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na dopravu Prodávající Kupujícímu nevrací.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady prodaného zboží a je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v internetovém obchodě www.dynamickysvet.cz
Reklamace
Reklamace je oznámení Kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vady zjistil.

Způsob uplatnění nároků z vady zboží:
Reklamaci uplatňuje Kupující písemně poštou na adresu provozovny Prodávajícího: Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí, nebo prostřednictvím elektronické pošty uvedené na internetových stránkách obchodu. Nákup prokazuje Kupující dokladem o zaplacení zboží, fakturou resp. její kopií, spolu s příjmovým dokladem nebo útržkem složenky. V reklamaci kupující popíše závadu. Kupující na vlastní náklady zašle zboží (pokud možno v původním obalu) na adresu provozovny Prodávajícího: Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí

A. SPOTŘEBITEL A NEPODNIKATEL
Vady zboží
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zboží má při převzetí vadu zejména tehdy:
- věc nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- není-li předáno Kupujícímu v množství, jakosti a provedení požadovaném v objednávce,
- nevyhovuje-li požadavkům právních předpisů
nebo jestliže se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo k němuž se obvykle užívá.
. U věci prodávané za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Lhůty pro uplatnění reklamace
• Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Nároky z vad zboží
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Dodání nové věci bez vad může Kupující požadovat, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti věci; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na dodání nové věci, nebo na výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo odstoupit od smlouvy. Právo na přiměřenou slevu má Kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo uplatňuje při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u nepodstatného porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Lhůta pro vyřízení reklamace:

1. Prodávající vyřídí reklamaci do 30ti dnů od převzetí reklamace nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Pokud prodávající reklamaci neuzná, zašle zboží zpět kupujícímu na jeho náklady.
B. PODNIKATEL A STÁTNÍ ORGANIZACE
Lhůty pro uplatnění reklamace
Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil.
Způsob uplatnění nároků z vady zboží

Kupující na vlastní náklady zašle pokud možno v původním obalu zboží na adresu prodávajícího a Prodávající do 60ti dnů od převzetí reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě, vyřídí oprávněnou reklamaci. Kupující má tyto nároky z odpovědnosti za vady:
1. právo na bezplatnou opravu zboží, pokud je vada odstranitelná, nebo
v případě neodstranitelné vady
2. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
3. právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny.
Ze záruky, byla-li poskytnuta, nevzniká Kupujícímu nárok na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s reklamací.
Pokud Prodávající reklamaci neuzná, zašle zboží zpět Kupujícímu na jeho náklady.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva o koupi zboží se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a dalšími obecně právními předpisy.
Subjektem, který je oprávněn řešit mimosoudně spor se spotřebitelem z kupní smlouvy, je Česká obchodní inspekce, web: coi.cz či adr.coi.cz. Na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce lze nalézt postup a pravidla mimosoudního řešení sporu mezi Prodávajícím a spotřebitelem.
Prodávající prodává zboží na základě živnostenského oprávnění, přičemž živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto podmínky jsou platné od 1.3. 2017

Příloha – vzor odstoupení od smlouvy

Adresát:
DYNAMIS, s.r.o.
IČ: 281 86 800
Husova 830
391 11 Planá nad Lužnicí

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Odstupuji tímto podle ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od kupní smlouvy uzavřené s Vaší společností na toto zboží:
název zboží: …………………………………………………………………………………………………………………………………
objednáno dne …………………………………………………………… a převzato dne ……………………………………..
číslo objednávky …………………………………………………………


V ………………………………………………………… dne ……….


Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………..
bytem: …………………………………………………………………………………….
(podpis)

Přílohy:
Doklad o koupi